Το μοντέλο αξιολόγησης περιλαμβάνει την παρακάτω κλίμακα βαθμολόγησης αξίας πελάτη.